<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර දියවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 15 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:59 (2023-11-15)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 07:33 (2023-11-15)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19838 Decrease −2 102013 Increase +6 1 Steady +0 664 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 495 Increase +1 7877 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1876 Steady +0 11056 Steady +0 84 Steady +0 149 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1158 Steady +0 1168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 167 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය