<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර පෑලවිය නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 14 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:59 (2023-11-14)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 06:35 (2023-11-14)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19840 Increase +12 102007 Increase +30 1 Steady +0 664 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 494 Increase +1 7875 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1876 Increase +5 11056 Increase +26 84 Negative increase +2 149 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1158 Steady +0 1168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 167 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය