<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස අව දියවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 01 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-10-01)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 18:53 (2023-09-30)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විකිපීඩියා 19,766 (පිටු: 99,297) 19,771 (පිටු: 99,324) +5 (+27) w:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 491 / පිටු: 7,570) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 492 / පිටු: 7,571) +1 (+1) විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,800 (පිටු: 10,570) 1,802 (පිටු: 10,574) +2 (+4) wiktionary:si:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,075 (පිටු: 1085) 1,075 (පිටු: 1085) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 275) කියමන්: 72 (පිටු: 276) +5 (+1) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 (පිටු: 162) 41 (පිටු: 187) +0 (+25) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 66) 3 (පිටු: 87) +0 (+21) පිටු සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය