<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස අව පෑලවිය නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 30 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-09-30)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 18:06 (2023-09-29)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විකිපීඩියා 19,759 (පිටු: 99,087) 19,766 (පිටු: 99,297) +7 (+210) w:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 490 / පිටු: 7,567) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 491 / පිටු: 7,570) +1 (+3) විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,800 (පිටු: 10,570) 1,800 (පිටු: 10,570) +0 (+0) wiktionary:si:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,064 (පිටු: 1074) 1,075 (පිටු: 1085) +11 (+11) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 271) කියමන්: 67 (පිටු: 275) +0 (+4) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 (පිටු: 162) 41 (පිටු: 162) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 66) 3 (පිටු: 66) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය