<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස අව ජලවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 02 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-10-02)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 19:40 (2023-10-01)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විකිපීඩියා 19,771 (පිටු: 99,324) 19,775 (පිටු: 99,370) +4 (+46) w:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 492 / පිටු: 7,571) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 493 / පිටු: 7,572) +1 (+1) විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,802 (පිටු: 10,574) 1,802 (පිටු: 10,575) +0 (+1) wiktionary:si:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,075 (පිටු: 1085) 1,075 (පිටු: 1090) +0 (+5) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 (පිටු: 276) කියමන්: 72 (පිටු: 276) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 (පිටු: 187) 41 (පිටු: 187) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 87) 3 (පිටු: 99) +0 (+12) පිටු සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය