<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස පුර පසළොස්වක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 29 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-09-29)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 17:20 (2023-09-28)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විකිපීඩියා 19,749 (පිටු: 99,054) 19,759 (පිටු: 99,087) +10 (+33) w:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 489 / පිටු: 7,566) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 490 / පිටු: 7,567) +1 (+1) විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,806 (පිටු: 10,499) 1,800 (පිටු: 10,570) -6 (+71) wiktionary:si:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,064 (පිටු: 1074) 1,064 (පිටු: 1074) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 271) කියමන්: 67 (පිටු: 271) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 (පිටු: 162) 41 (පිටු: 162) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 66) 3 (පිටු: 66) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය