<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස පුර තුදුස්වක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 28 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:57 (2023-09-28)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 16:31 (2023-09-27)ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විකිපීඩියා 19,744 (පිටු: 98,958) 19,749 (පිටු: 99,054) +5 (+96) w:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 488 / පිටු: 7,565) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 489 / පිටු: 7,566) +1 (+1) විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,803 (පිටු: 10,486) 1,806 (පිටු: 10,499) +3 (+13) wiktionary:si:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,063 (පිටු: 1073) 1,064 (පිටු: 1074) +1 (+1) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 271) කියමන්: 67 (පිටු: 271) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 (පිටු: 161) 41 (පිටු: 162) +0 (+1) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 64) 3 (පිටු: 66) +0 (+2) පිටු සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය