<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස පුර එකොළොස්වක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 25 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:57 (2023-09-25)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 13:46 (2023-09-24)ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස Catanalysis
විකිපීඩියා 19,657 (පිටු: 98,814) 19,658 (පිටු: 98,826) +1 (+12) දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 484 / පිටු: 7,549)] පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 486 / පිටු: 7,560) +2 (+11) දත්ත
වික්ෂණරිය 1,798 (පිටු: 10,090) 1,801 (පිටු: 10,093) +3 (+3) දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,063 (පිටු: 1073) 1,063 (පිටු: 1073) +0 (+0) දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 245) කියමන්: 67 (පිටු: 256) +0 (+11) දත්ත
විකිපුවත් 41 (පිටු: 160) 41 (පිටු: 161) +0 (+1) දත්ත
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 64) 3 (පිටු: 64) +0 (+0) දත්ත


මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය