<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස පුර දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 26 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:57 (2023-09-26)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 14:45 (2023-09-25)ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විකිපීඩියා 19,658 (පිටු: 98,826) 19,705 (පිටු: 98,828) +47 (+2) w:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 486 / පිටු: 7,560) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 487 / පිටු: 7,564) +1 (+4) විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,801 (පිටු: 10,093) 1,802 (පිටු: 10,094) +1 (+1) wiktionary:si:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,063 (පිටු: 1073) 1,063 (පිටු: 1073) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 256) කියමන්: 67 (පිටු: 271) +0 (+15) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 (පිටු: 161) 41 (පිටු: 161) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 64) 3 (පිටු: 64) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය