<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස පුර (නවවක/දසවක)??? නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 24 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:57ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,654 (පිටු: 98,732) 19,657 (පිටු: 98,814) +3 (+82)
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 482 / පිටු: 7,547) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 484 / පිටු: 7,549) +2 (+2)
වික්ෂණරිය 1,794 (පිටු: 10,086) 1,798 (පිටු: 10,090) +4 (+4)
විකිමූලාශ්‍ර 1,061 (පිටු: 1071) 1,063 (පිටු: 1073) +0 (+0)
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 245) කියමන්: 67 (පිටු: 245) +0 (+0)
විකිපුවත් 41 (පිටු: 159) 41 (පිටු: 160) +0 (+0)
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 55) 3 (පිටු: 64) +0 (+9)