<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස පුර නවවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 23 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:57ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,644 (පිටු: 98,462) 19,654 (පිටු: 98,732) +10 (+270)
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 481 / පිටු: 7,546) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 482 / පිටු: 7,547) +1 (+1)
වික්ෂණරිය 1,794 (පිටු: 10,089) 1,794 (පිටු: 10,086) +0 (-3)
විකිමූලාශ්‍ර 1,061 (පිටු: 1071) 1,061 (පිටු: 1071) +0
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 245) කියමන්: 67 (පිටු: 245) +0 (+0)
විකිපුවත් 41 (පිටු: 160) 41 (පිටු: 160) +0 (+0)
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 55) 3 (පිටු: 55) +0 (0)