<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස පුර අටවක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 22 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:57ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,616 (පිටු: 97,875) 19,644 (පිටු: 98,462) +28 (+587)
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 475 / පිටු: 7,236) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 481 / පිටු: 7,546) +6 (+310)
වික්ෂණරිය 1,792 (පිටු: 10,084) 1,794 (පිටු: 10,089) +2 (+5)
විකිමූලාශ්‍ර 1,061 (පිටු: 1071) 1,061 (පිටු: 1071) +0
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 245) කියමන්: 67 (පිටු: 245) +0 (+0)
විකිපුවත් 41 (පිටු: 159) 41 (පිටු: 160) +0 (+0)
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 53) 3 (පිටු: 55) +0 (2)