<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>
  • ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 නිකිණි මස අමාවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා
  • (ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 14 දා)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,587 (පිටු: 97,620) +6
විකිපොත් 17 (අන්තර්ගත පිටු: 473 / පිටු: 7,234) +1
වික්ෂණරිය 1,789 (පිටු: 10,081) +0
විකිමූලාශ්‍ර 1,056 (පිටු: 1069) +0
විකිකියමන් කියමන්: 66 (පිටු: 242) +0
විකිපුවත් 41 (පිටු: 159) +0
විකිචාරිකා 14 (පිටු: 44) +0