<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>
  • ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 නිකිණි මස අව තුදුස්වක නම් තිථිය ලත් බුදදා
  • (ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 13 දා)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,581 (පිටු: 97,415) +4
විකිපොත් 17 (පිටු: 472) +1
වික්ෂණරිය 1,789 (පිටු: 10,070) +0
විකිමූලාශ්‍ර 1,056 (පිටු: 1069) +0
විකිකියමන් කියමන්: 66 (පිටු: 242) +0
විකිපුවත් 41 (පිටු: 159) +0
විකිචාරිකා 14 (පිටු: 44) +14