<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>
  • ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 බිනර මස පුර පෑලවිය නම් තිථිය ලත් කිවිදා
  • (ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 15 දා)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,605 (පිටු: 97,761) +18
විකිපොත් 17 (අන්තර්ගත පිටු: 474 / පිටු: 7,235) +1
වික්ෂණරිය 1,791 (පිටු: 10,083) +2
විකිමූලාශ්‍ර 1,061 (පිටු: 1071) +5
විකිකියමන් කියමන්: 67 (පිටු: 245) +1
විකිපුවත් 41 (පිටු: 159) +0
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 53) -11