ලුසියානා ප්‍රංශ/ක්‍රියාපද සඳහා හැඳින්වීම

ලුසියානා ප්‍රංශ

ග්‍රන්ථ නාමාවලියවරපත
01. හඳුන්වාදීම02. ව්‍යාකරණ සහ උච්චාරණය03. ආචාර කිරීම්
04. කාලය05. ක්‍රියාපද සඳහා හැඳින්වීම06. ක්‍රියාපද සහ කාලභේද07. නික්ම යාම්

හැඳින්වීම සංස්කරණය

අපි මෙහි දී කේජන් ප්‍රංශ වල ක්‍රියාපද හා ඒවා භාවිතා කරන ආකාරය හඳුන්වා දෙන්නෙමු. කෙසේ වෙතත්, අපි මුලින් ම උක්ත සර්වනාම (Subject Pronouns) පද කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. ඉංග්‍රීසි වල දී මම, නුඹ, ඔහු/ඇය/එය, අපි සහ ඔවුහු ඊට උදාහරණ වේ.

ප්‍රංශ ඉංග්‍රීසි උච්චාරණය
ඒකවචන
Je මම ʒə [No English Equivalent]
Tu ඔයා Like two or more commonly tee
Vous ඔබ (අචාරශීලීව) Like Vooz if before a word that starts with a vowel
Like Voo if before a word that starts with a consonant
Il/Y ඔහු Like the letter E
Elle/É ඇය Like the letter L if before a word that starts with a vowel
Like the letter A before a word that starts with a consonant
බහුවචන
On අපි ɔ̃ [No English Equivalent] if preceding a consonant
Like English on if preceding a vowel
Vous-autres ඔබලා (ඔබ සැම) Sounds like Vooz-aught
Ils ඔවුහු Like the letter E if before a consonant
Like eez before a vowel
Ça / Eusse / Eux-autres ඔවුහු In order they're said sah, us, and uhz-aught

These, generally, are the subject pronouns and how they are pronounced in Cajun. There are some other ones that can be used, but for now let's stick to these.

Être (To Be) සංස්කරණය

දැන් අපට අපේ පළමු ආඛ්‍යාතය ඉගෙනිය හැකිය!

Être (වෙන්නට)
කේජන් ඉංග්‍රීසි කේජන් ඉංග්‍රීසි
Je sus [j'sus] I am On est We are
Tu es [t'es] You are Vous-autres est You are (Y'all are)
Il/Elle/Ça/Eusse/Eux-autres est He/she is, or They are Ils sont They are
Vous êtes You are (formal)

Je and Tu elide (combine) with the conjugation. So Tu est is said T'es and Je sis is J'sus. Être corresponds to "am/are" in English. Here are some sample sentences that are good practice.

Examples of Être.
කේජන් ඉංග්‍රීසි
J'sus un étudiant à cette école. I am a student at this school.
Il est un bon cuisinier. He is a good cook.
Eusse est bien jolie. They are very pretty.
Il est trois heures quinze. It is 3:15.
Elle est la meilleure chanteuse. She is the best singer.

Note that we tell time by using être. Être is irregular. This means that most verbs do not follow the pattern that être does. However, it is very frequently used so it is taught first.

Avoir (To Have) සංස්කරණය

Another important verb is Avoir. This means "To Have" in English. Also, later you will see that it is used for talking about things that happened in the past.

Avoir (To Have)
Cajun English Cajun English
Je ai [j'ai] I have On a We have
Tu as [t'as] You have Vous-autre a You have (Y'all have)
Il/Elle a He/she has Ils/Elles ont They have
Vous avez You have (formal)

Ils sont and Ils ont sound very similar. However, it is very important to note their distinctions.

Differences in pronunciation
Ils sont (They are) isɔ̃ (has an s sound, ee sohn)
Ils ont (They have) Either izɔ̃ (has a z sound, eez on)


Aller (To Go) සංස්කරණය

Aller is a very important verb in Louisiana French because as in English, the verb "go" is used extensively. Also, aller is used in making the future tense of the verb for the vast majority of verbs in Louisiana French, in fact you will hear every verb used with aller in the future, its just that there are some verbs like être who have the future conjugation of sera, but this will be discussed shortly.

Aller (To Go)
French English French English
Je vas [j'vas] I go On va We go
Tu vas You go Vous allez You go (formal, and rare)
Il/Elle va He/she goes Ça/Eusse/Eux-autres va They go
Ils vont They go

Examples of the use of aller

Examples of Aller.
French English
J'vas à l'école tout les matins pendant la semaine. I go to school every morning during the week
Il va au restaurant équand il a faim He goes to the restaurant when he's hungry
Eusse va à Wal-Mart pour ajeter tout leur manger They go to Wal-Mart to buy all of their food


ලුසියානා ප්‍රංශ

01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07