ලුසියානා ප්‍රංශ/ආචාර කිරීම්

ලුසියානා ප්‍රංශ

ග්‍රන්ථ නාමාවලියවරපත
01. හඳුන්වාදීම02. ව්‍යාකරණ සහ උච්චාරණය03. ආචාර කිරීම්
04. කාලය05. ක්‍රියාපද සඳහා හැඳින්වීම06. ක්‍රියාපද සහ කාලභේද07. නික්ම යාම්

මූලික වාග් මාලාව සංස්කරණය

සංවාද ආරම්භය

කේජන් ප්‍රංශ ඉංග්‍රීසි
Bonjour Hello
  Comment ça va? How's it going?
  Comment les affaires? How are things?
  Comment c'est? How is it?
Qui ça dit? What's up?
Comment ça se plume? Literally: How's it plucking?
Comment ça se roule? Literally: How's it rolling?


පොදු ප්‍රතිචාර

කේජන් ප්‍රංශ ඉංග්‍රීසි
Doing Well
  Ça va très bien It's going very well
C'est magnifique It's magnificent
  Joliment bien Very well
  Beaucoup bien Very well
Doing OK
  Comme ci, comme ça So-so (ok)
  Ça peut faire It'll do
Ça va It's going
  Pas mal Not bad
  C’est pas trop mauvais Not too bad
Doing Bad
Ça va mal It's going bad
Ça va pas bien It's not going well.
  Beaucoup mal Very bad
  Ça va pas du tout It's not going at all

සංවාද සංස්කරණය

මෙහි දැක්වෙන්නේ පියර් සහ ඩෙනිස් අතර සංවාදයකි

  • පියර්: Bonjour Dennis.
  • ඩෙනිස්: Bonjour Pierre. Comment ça va?
  • පියර්: Ça peut faire. Et toi?
  • ඩෙනිස්: Ça va bien, merci.

මෙහිදී පියර් සහ ඩෙනිස් මුලින්ම එකිනෙකා වෙත hello (ආයුබෝවන්) ලෙස ආමන්ත්‍රණය කරයි. ඉන්පසුව ඔවුන් සරල ප්‍රශ්න විමසා සිටියි.


ලුසියානා ප්‍රංශ

01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07