මහාවංශය (සිංහල පරිවර්තනය)

(ම හා වං ශ ය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)