පරෙවි සන්දෙශ කාව්ය වර්ණනාව

සං ඥා ප න ය

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-ජයවර්ධපන පුර වර්ණනා

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-පරාක්රමබාහු රාජ වර්ණනා

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-මාර්ග වර්ණ නා-1

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-මාර්ග වර්ණ නා-2

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-මාර්ග වර්ණ නා-3

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-මාර්ග වර්ණ නා-4

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-මාර්ග වර්ණ නා-5

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-දෙව පුර වර්ණනා-1

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-දෙව පුර වර්ණනා-2

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-නිර්දෙසශ ප්රසති නිර්දෙ ශාදිය

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-සන්දෙශ භාරක වර්ණනා

ප රෙ වි ස න්දෙශ-ජයවර්ධන පුර වර්ණනා

ප රෙ වි ස න්දෙශ-පරාක්රමබාහු රාජ වර්ණනා

ප රෙ වි ස න්දෙශ-මාර්ග වර්ණ නා

ප රෙ වි ස න්දෙශ-දෙව පුර වර්ණනා