ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:13, 13 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

කුසල්නැණ සදහම් ග්‍රන්ථමාලා සංස්කරණය

මෙය ඔබගේ පරිශීලක පිටුවයි. පරිශීලක පිටුව පොතක් ලෙස භාවිතා නොකරමු. පොත් ලිවීමට වෙනමම පිටු භාවිතා කරන්න.

කුසල්නැණ සදහම් ග්‍රන්ථමාලා භාවිතා කරන්න

උදා:

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:45, 20 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]