විකිපොත් භාවිතය/Scripting and the MediaWiki API

(Using Wikibooks/Scripting and the MediaWiki API වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

While this section is most useful for administrators, any user can make use of the MediaWiki API, and hence this section should benefit any Wikibookian.

The MediaWiki API සංස්කරණය

MediaWiki offers a powerful API tool that can allow you to perform virtually any task that you can do on-wiki using API calls. Consider the following example:

https://en.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=revisions&titles=Pet_door&rvslots=*&rvprop=content&formatversion=2

Try it on your web browser. You'll get a page that looks like this:

MediaWiki API result

This is the HTML representation of the JSON format. HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.

Specify the format parameter to change the output format. To see the non-HTML representation of the JSON format, set format=json.

See the complete documentation, or the API help for more information.

and a bunch of JSON text, which contains the content of the title "Pet door".

How does this help? Well, if you want to get the details of 100 articles, you do not have to manually visit all of them! Just use a simple bash script that would do this work for you.

Scripting සංස්කරණය

Now, how does this apply to a Wikibooks administrator? Suppose you're working on a large deletion request. If there are 500 of the pages, manually deleting each page is likely to take hours and cause frustration to you! Instead, use a Python 3 script! The MediaWiki API page on MediaWiki.org contains a list of all such API calls, and contains helpful example code from which the code in this page was derived from.

First, the script. Here it is. The annotations explain what's going on.

import requests # import the necessary modules

S = requests.Session()

URL = "https://en.wikibooks.org/w/api.php" # the API location for Wikibooks

file_object = open("pages_to_delete.txt", "r", encoding="utf-8") # open the file in utf-8 encoding (otherwise files with accents and non-Latin characters may not work)
f1 = file_object.readlines()

# Step 1: Retrieve a login token
PARAMS_1 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "type": "login",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_1)
DATA = R.json()

LOGIN_TOKEN = DATA['query']['tokens']['logintoken']

# Step 2: Send a post request to login.
# Obtain credentials for BOT_USERNAME & BOT_PASSWORDS via Special:BotPasswords
# (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords)
# You will need to make sure that the bot username has the necessary rights to perform the requested task
PARAMS_2 = {
  "action": "login",
  "lgname": "BOT_USERNAME",
  "lgpassword": "BOT_PASSWORD",
  "lgtoken": LOGIN_TOKEN,
  "format": "json"
}

R = S.post(URL, data=PARAMS_2)

# Step 3: While logged in, get an CSRF token
PARAMS_3 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_3)
DATA = R.json()

CSRF_TOKEN = DATA["query"]["tokens"]["csrftoken"]

# Step 4: Send a post request to delete each page
for x in f1:
  # depends on what you're doing - you may need to tweak the script a bit
  if ("Pinyin" not in x):
    continue
  # remove possible trailing spaces
  if (x.isalnum() == False):
    xx = x.rstrip(x[-1])
  else:
    xx = x
  print(xx)
  # tell Wikibooks to delete!
  PARAMS_4 = {
  'action':"delete",
  'title':xx,
  'token':CSRF_TOKEN,
  'format':"json"
  }
  R = S.post(URL, data=PARAMS_4)
  DATA = R.json()
  print(DATA)

print("done")

So how do you use it? Put this in a Python file, put all the pages to delete in pages_to_delete.txt, and run it. Watch the output - if there are errors, MediaWiki will let you know. Common issues include

 • cannot find the requests module - install it using pip
 • not adapting the script. For instance, if you're performing undeletions, you may want to put the new pages in a different location from the old ones. Make sure that they work as expected! You may want to perform a test run first.

If you're stuck at any point, just ask at WB:RR.

Now, this can be easily adapted. Suppose instead of deleting, you want to undelete these pages. Then all that is needed is replace PARAMS_4 to

 PARAMS_4 = {
 "action": "undelete",
 "format": "json",
 "token": CSRF_TOKEN,
 "title": xx,
 "reason": "per [[WB:RFU]]"
 }

Even non-admins can benefit from the use of the script. Suppose you're trying to mass-move pages. In that case, PARAMS_4 can be changed to

PARAMS_4 = {
  "action": "move",
  "format": "json",
  "from": "Current title",
  "to": "Page with new title",
  "reason": "Typo",
  "movetalk": "1", # move the corresponding talk page
  "noredirect": "1", # suppress redirects when moving (only available to reviewers and higher)
  "token": CSRF_TOKEN
}

While unlikely, it is possible to run into ratelimit issues when running scripts such as these. In that case, if you're not yet a reviewer, the best choice would be to become one.

← Advanced Administration · විකිපොත් භාවිතය
පරිච්ඡේදය 1: හඳුන්වාදීම · පොත ගැන · විකිපොත් යනු කුමක්ද · පරිශීලක ගිණුමක් සාදා ගැනීම · සාකච්ඡා හා එකඟතා · ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන · පරිච්ඡේදය 2: විකිපොත් සංස්කාරකවරයා · How To Edit A Wikibook · Wiki-Markup · Cleanup and Maintenance · Advanced Techniques · Adding Images to Pages · පරිච්ඡේදය 3: ඉක්මන් ඇරඹුම් මාර්ගෝපදේශන · Wikipedian Primer · Class Project Guidelines · නව පොතක් ආරම්භ කිරීම · පරිච්ඡේදය 4: විකිපොත් ලේඛකයා · Contributing To An Existing Wikibook · Starting A New Wikibook · Donating a Book to Wikibooks · How To Structure A Wikibook · විෂය, ප්‍රවර්ග සහ වර්ගීකරණය · පාඨකයන් ආකර්ෂණය කරගැනීම · මුද්‍රණ අනුවාද සහ PDF · පරිච්ඡේදය 5: විකිපොත් පාඨකයා · Finding A Wikibook · Printing A Wikibook · Using A Wikibook In A Classroom · Correcting Errors · Reviewing Pages · පරිච්ඡේදය 6: විකිපොත් පරිපාලකවරු · The Roles Of The Wikibooks Administrator · Deleting, Undeleting, and Importing · Vandalism · Advanced Administration · Scripting and the MediaWiki API