සාකච්ඡාව:සද්ධර්මරතනාකරය-පරි‍ච්ඡෙද 31-32

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාම සංස්කරණය

oldwikisource:සද්ධර්මරතනාකරය/පරි‍ච්ඡෙද 31-32 වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 15:57, 20 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply

Return to "සද්ධර්මරතනාකරය-පරි‍ච්ඡෙද 31-32" page.