සාකච්ඡාව:සද්ධර්මරතනාකරය-පරි‍ච්ඡෙද 2

Add topic
Active discussions

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාමසංස්කරණය

oldwikisource:සද්ධර්මරතනාකරය/පරි‍ච්ඡෙද 2 වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 16:14, 15 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

Return to "සද්ධර්මරතනාකරය-පරි‍ච්ඡෙද 2" page.