සාකච්ඡාව:සද්ධර්මරතනාකරය-පටුන

Add topic
Active discussions

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාමසංස්කරණය

oldwikisource:සද්ධර්මරතනාකරය/පටුන වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 16:17, 20 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

Return to "සද්ධර්මරතනාකරය-පටුන" page.