සද්ධර්මරතනාකරය-පටුන

ප ටු න.


පරිච්ඡෙද පිටු


1. ප්රතකීර්ණ.ක සංග්ර5හ කථා ඉෂ්ටදෙවතා නමස්කාරය ... ... 1 – 3

 	 ස්ථාන විලාස 				කථා	...		 4 – 5

තිසීදන ,, ,, ... 6 – 9 සයන ,, ,, ... 9 – 12 ගමන ,, ,, ... 12 15 රූපකාය සම්පත්ති ,, ... 15 ධර්මාකාය ,, ,, ... 15 – 16 තිමිත්තකාය ,, ,, ... 17 – 18 ශුන්ය්කාය ,, ,, ... 18 – 19 රූප ප්රකමාණ ,, ,, ... 19 – 20 ඝොෂ ප්රකමාණ ,, ... 20 රූක්ෂ් ප්රමමාණ ,, ... 20 – 21 ධර්මෂ ප්රමමාණ ,, ... 21 දුඃඛ සත්යයය ,, ... 21 – 22 දුඃඛ සමුදයාය්ය්් සත්ය. ,, ... 22 දුඃඛ නිරොධාය්ය්් සත්ය. ,, ... 22 – 23 දුඃඛ නිරොධගාමිනී ප්රරතිපදාය්ය්. සත්ය් ,, ... 23 අර්ත්වි ප්රපතිසංවිදා ,, ... 23 ධර්‍ම ප්රපතිසංවිදා ,, ... 23 නිරුක්ති ප්රමතිසංවිදා ,, ... 24 ප්රුතිභාන ප්රිතිසංවිදා ,, ... 24 ප්රුඥා ප්රපභෙද ,, ... 24 – 27 ලොක ප්රිභෙද ,, ... 27 – 41 පටිසම්හිදා (සවිස්තර) ,, ... 41 – 49 චතුර්විධ සාද්ධිපාද ,, ... 49 – 61 ධර්ම් ගුණ ,, ... 61 – 73 ග්රමන්ථකරණ නිමිත්ත ,, ... 72 – 76


2 අභිනීහාර සංග්රණහ කථා චතුර්විධ බොධිසත්වරවරයෝ ,, ... 77 ත්රි්විධ බොධිසත්වරවරයෝ ,, ... 77 – 78 ප්රිථමාභිනීභාරය සමෘද්ධ වීමට අවශ්ය අෂ්ට ධර්මත 79 - 81 බෝසතුන් නූපදින අටළොස් අභව්ය ස්ථාන ... 81 චතුරුවිධ බුද්ධ භූමි ,, ... 81 – 82

	 ප්රචථමාභිනීහාරය සමෘද්ධ වීමට අවශ්ය  පඤ්චධර්ම. 		82

බුදුවරුන් නූපදින කුල හා කාල ... 83 බුදු - පසේබුදු - මහාශ්රා වකයන් අතර වෙනස 83 – 84 මනඃ ප්රනර්ණුධානය ... ... ... 85 වාක් ප්ර-ර්ණුධානය ... ... ... 85 – 87 සූවීසි විවරණය ... ... ... 87 – 125


3. දශපරමාත්ථ. පාරමිතා සංග්රශහ කථා සමත්රිංවශත් පාරමිතා ධර්මත ... ... 125-128


4. අභිනිෂ්ක්ර මණ සංග්ර හ කථා දෙවාරාධනය ... ... ... 128-129 පංචමහා විලොකනය ... ... ... 129 තුසීපුරෙන් සැව මහාමායාදේවීය කුස පිළිසිඳ ගැණීම 129-130 ලුම්බිනී සල් උයනෙහිදී බිහිවීම ... ... 130-134 කාලදෙවල වන්ද නය ... ... 134 පෙර නිමිති දැකීම ... ... ... ,, මහාභිනිෂ්ක්රහමණය ... ... ... 135 පැවිදි වීම ... ... ... 135 බිම්සර රජුට ප්ර්තිඥා දීම ... ... 137 බෝමැඩට වැඩීම ... ... ... 137 බුද්ධත්වැයට පත්වීම ... ... ... 137-144


5. මෛත්රයය සංග්ර.හ කථා සත් සති ගෙවීම ... ... ... 145-146 දම්සත් දෙසීම ... ... ... 146 කිඹුල්වත්පුර වැඩීම ... ... 146-148 යමක මහා ප්රා තිහාය්ය්්ර ය ... ... 148-150 අනාගත වංශ දෙසනාව ... ... 151-157 සුදොවුන් රජුන්ට දහම් දෙසීම ... ... 158 බුද්ධ කෘත්යු සංදර්ශ.නය ... ... 158-160


6. බුඬාද්භූත ක්රිසයා සංග්රයහ කථා කුශල කරණයෙහි වීය්ය්් වත් භාවය ... 161-164


7. මිලිඳු රාජ කථා පූර්වොරපචිත කුසල කර්ම ය ... ... 165-167 උත්පත්තිය ... ... ... 167 ෂට් ශාස්තෘවරයන් කරා එළඹීම ... ... 168-171 නාගසෙන ප්ර ච්ර ජ්යා ව ... ... 171-189 නාගසෙන - මිළීඳු වාද ... ... 189-210


8. නන්ද-ස්ථවිර කථා නන්ද. ධර්ම් දෙශනාව ... ... 211 බුදුන් ධර්මද ශ්ර වණය කිරීම ... ... 211-212


9. කාල බුද්ධ රක්ෂි්ත කථා කාලකාරාම සූත්රද දෙශනාව ... ... 213-215 සද්ධාතිස්ස රජු බණ ඇසීම ... ... 215-219 චතුර්විධ බුදු වරු ... ... 219-230


10. පඤ්ඤාන්තර්ධාන කථා ප්රරතිවෙධ අන්තර්ධානය ... ... 230 ප්රරතිපත්ති ,, ... ... 230-231 පය්යාවිධ ප්ති ,, ... ... 231-234 ලිඞ්ග ,, .. ... 234-235 ධාතු ,, ... ... 235-237


11. චක්ර.වර්ති විභාවන කථා සක්විති රජු පහළවීම ... ... 238-239 චක්රි රත්නය ,, ... ... 239-242 හස්ති ,, ,, ... ... 242-243 අශ්ව ,, ,, ... ... 243 මාණික්ය ,, ,, ... ... 243-244 ස්ත්රීය ,, ,, ... ... 244-245 ගෘහපති ,, ,, ... ... 245 පරිණායක ,, ,, ... ... 245-246 දිග්විජය ,, ,, ... ... 246-252


12. ධර්මා,ද්භූත සංග්ර.හ කථා මහාකාශ්ය.ප ස්ථවිර චරිතය ... ... 253-267 තෙළෙස් ධුතාඞ්ග ... ... 267 මහසුජ හිමි හිමාලයට වැඩීම ... ... 267-269 තථාගත පරිනිර්වාලණය ... ... 269-272 ප්රගථම සංගායනාව ... ... 272-280 ද්විතීය ,, ... ... 280-284 තෘතීය ,, ... ... 284-300 අසොක සිරිත ... ... 301-321 නිකාය භෙද ප්ර,වෘත්ති ... ... B


13. චෛත්ය කථා චක්ර්වර්ති - සම්බුද්ධ චෛත්ය පූජාතිශංස ... 321-323 ශාරීරික චෛත්යව කථා ... ... 323-325 පාරිභොගික ,, ,, ... ... 325-337 ථූපාරාම ,, ,, ... ... 337-343 යොජන ,, ,, ... ... 343 ශ්රී මහා බොධි ,, ... ... 343-353 රත්නමාලී චෛත්ය ,, ... ... 353-356 ලොහ ප්රා සාද ,, ... ... 356-359


14. ප්රමථම සම්මජ්ජනානිගංස කථා පඤ්ච සම්මජ්ජ නාතිශංස ... ... 359-360 ඵූස්සදෙව ස්ථවීර චරිතය ... ... 360-363


15. ද්විතිය සම්මජ්ජනානිශංස කථා දත්ත භික්ෂුථ චරිතය ... ... 363-364


16. තෘතීය සම්මජ්ජනානිශංස කථා තිෂ්යභ ප්ර්ශ්න කථා ... ... 365-366


17. චතුර්ත්ථන සම්මජ්ජනානිශංස කථා චතුර් භික්ෂුච කථා ... ... 366 367


18. පඤ්චම සම්මජ්ජනානිශංස කථා අන්ය්තර ස්ථවීර කථා ... ... 367-369


19. සවන සම්මජ්ජනානිශංස කථා අභය ස්ථවිර කථා 369-376


20. අම්බමූල අන්යාතර ස්ථවීරකථා (සංඝාද්භූතකථා) 376-378


21. මිත්ත ස්ථවීර කථා (සංඝාද්භූත කථා) 379-381


22. ධම්මදින්න ස්ථවීර කථා (සංඝාද්භූත කථා) 382-384


23. පිතිමල්ල ස්ථවිර කථා (සංඝාද්භූත කථා) 385-387


24. අන්යපතර ස්ථවීර කථා (සංඝාද්භූත කථා) 387-389


25. දෙවභාතික නාගස්ථවීර කථා (සංඝාද්භූත කථා) 389-391


26. මිලක්ඛ ස්ථවීර කථා (සංඝාද්භූත කථා) 391-394


27. භාගිනෙය්යඛ ස්ථවිර කථා (සංඝද්භූත කථා) 394-400

28. ග්රානමදහන මල්ලිකා කථා (සංඝාද්භූතකථා) 400-402


29. සංඝරක්ෂි‍ත භාගිනෙය්යා ස්ථවිර කථා (සංඝාද්භූතකථා) 402-407


30. ව්යාකල වංචිත භික්ෂු4 කථා (සංඝාද්භූතකථා) 407-410


31. චිත්ත හස්ත ස්ථවිරකථා (සංඝාද්භූතකථා) 410-417


32. මාතික මාතු කථා (සංඝාද්භූතකථා) 417-426


33. ස්වප්ත දීපන කථා ... ... ස්වප්න විහාගය ... ... 426-427 ස්වප්න නිමිති සතර ... ... 427-446


34. කර්මර විහාග කථා ... ...

 ,,	 එකාදශවිධ කර්ම  				...	...		447-448
 ,,	 කාකවලිය චරිතය				...	...		448-451
 ,,	 පූර්ණික    	,,				...			452-453
 ,,	 විංචාමාණවිකා ,,				...	...		456-460
 ,,	 සුප්රමබුඬ	,,				...	...		460-462
 ,,	 දෘෂ්ට ධර්මකවෙද්යාකර්ම.ය			...	...		463
 ,,	 උත්පලවර්ණාක කථා				...	...		463-465
 ,,	 උපපද්යරවෙද්ය  අකුසලකර්මාය			...		466
 ,,	 අපරාපය්ය්ාකාවෙද්යමකර්මයය				...		467
 ,,	 යද්ගුරුක කර්මවය				...	...		467
 ,,	 යද්බහුල කර්මමය				...	...		467
 ,.	 සදාසන්නකර්මදය				...	...		468
 ,,	 දමිලදෝචාරික				...	...		469-470
 ,,	 මහාවාචකාලඋපාසක			...	...		470
	 කටත්තාකර්මපය				...	...			471
 ,,	 ජනකකර්මරය					...	...			471
 ,,	 උපස්ථමභ්කකර්මිය			...	...			472
 ,,	 උපපීඩක කර්ම්ය				...	...			472
 ,,	 වාතකාල					...	...			473
 ,,	 උපඝාතකකර්මමය				...	...			476
 ,,	 අභිධර්මරපරියායෙන් කර්මදවිභාගය 		...			477
 ,,	 ප්රධතිසම්භිදාමාර්ගකපරියායෙන් කර්මා විභාගය				479
 

35. සරණ සීල ප්ර්භෙද කථා

 ,,	සරණාගමන විභාග			...	...		481-484
 ,,	සීලඵල					...	...		484-492
 ,,	පංචසීල					...	...		493-495
 ,,	අෂ්ඨාඞ්ග සීලය				...	...		495-501


36. දානාදි කුලස සංග්ර.හ කථා

 ,,	දානඵල					...	...		504 511
 ,,	දාන විපාක					...	...		512-530
 ,,	නිගමනය					...	...		531 536
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සද්ධර්මරතනාකරය-පටුන&oldid=5456" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි