සාකච්ඡාව:මහාබෝධිවංශ ග්‍රන්ථ පදය-ප්‍රස්තාවනාව

Latest comment: වසර 13කට පෙර by තඹරු විජේසේකර

මෙහි බොහෝ යුනිකේත සම්බන්‍ධ වැරැදි දිටිමි. නිරවද්‍ය කරනු මැනැවි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 00:28, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Return to "මහාබෝධිවංශ ග්‍රන්ථ පදය-ප්‍රස්තාවනාව" page.