විකිපොත් සඳහා ආයුබෝවන්!

--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 00:31, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Adminship Request සංස්කරණය

Hi,

I have applied for adminship in Sinahala wikibooks. Pls use your vote here. Also it seems we have to move some books from here to wikisource. I have started new project here. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:02, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Thanks for the Help. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:51, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]