< දේශපාලනවේදයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Public administration
Books in this subject area deal with public administration, which covers the development, implementation and study of government policy.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:Public_administration&oldid=23581" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි