ප්‍රවර්ගය:විෂයය:Public administration

< දේශපාලනවේදයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Public administration
Books in this subject area deal with public administration, which covers the development, implementation and study of government policy.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.