විෂයය:දේශපාලනවේදය

< සමාජවේදමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

දේශපාලනවේදය
Books in this subject area deal with දේශපාලනවේදය, which is concerned with the theory and practice of politics and the description and analysis of political systems and political behavior.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:දේශපාලනවේදය&oldid=22515" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි