< දේශපාලනවේදයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Political activism
Books in this subject area deal with political activism: intentional action to bring about political change.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:Political_activism&oldid=23580" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි