ප්‍රවර්ගය:විෂයය:Political activism

< දේශපාලනවේදයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Political activism
Books in this subject area deal with political activism: intentional action to bring about political change.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.