<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස අව එකොළොස්වක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 04 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:53 (2024-05-04)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 02:35 (2024-05-04)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20592 Increase +2 135055 Increase +174 18 Steady +0 657 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 711 Increase +1 10070 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2476 Increase +31 110400 Increase +31 87 Steady +0 126 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1267 Steady +0 1277 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 513 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 430 Increase +4 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 365 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය