<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස අව පෑළවිය නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 24 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2024-04-24)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 17:51 (2024-04-23)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20540 Increase +26 133067 Increase +42 18 Steady +0 655 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 701 Increase +1 10056 Increase +4 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2416 Increase +3 110288 Increase +3 87 Steady +0 126 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1267 Steady +0 1277 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 488 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 424 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 358 Increase +4 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය