<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස අව දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 06 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:04 (2024-04-06)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 03:56 (2024-04-06)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20452 Steady +0 131837 Increase +1 24 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 680 Increase +1 9756 Increase +90 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2378 Increase +99 109800 Increase +15 389 Positive decrease −3965 43 Positive decrease −42002 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1247 Steady +0 1257 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 465 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය