<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස පුර අටවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා (රිවි දින)

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 17 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:14 (2024-03-17)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 11:08 (2024-03-16)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20423 Increase +1 130055 Increase +55 1 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 646 Increase +1 9586 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2342 Increase +6 44465 Increase +7923 274 Negative increase +140 66 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1235 Steady +0 1252 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 344 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 326 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය