<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව සතවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 03 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:21 (2024-03-03)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 23:35 (2024-03-02)


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20374 Increase +2 128533 Increase +112 1 Steady +0 681 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 632 Increase +1 8641 Increase +50 5 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2240 Steady +0 20292 Steady +0 346 Positive decrease −1 142 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1221 Steady +0 1231 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 413 Increase +11 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 336 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 325 Increase +21 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය