<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව විසේනිය නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 29 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:22 (2024-02-29)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 21:11 (2024-02-28)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20370 Increase +3 128355 Increase +46 1 Steady +0 680 Positive decrease −43 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 629 Increase +1 8544 Increase +2 6 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2226 Increase +5 20108 Increase +1282 320 Negative increase +14 142 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1221 Steady +0 1231 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 336 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය