<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස පුර තුදුස්වක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 23 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:24 (2024-02-23)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 16:48 (2024-02-22)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20334 Increase +3 127672 Increase +3428 1 Steady +0 724 Negative increase +10 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 623 Increase +2 8531 Increase +4 6 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2218 Steady +0 18689 Increase +1 1165 Negative increase +7 141 Negative increase +38 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1220 Steady +0 1230 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 301 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය