<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස පුර දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 21 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:25 (2024-02-21)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 15:04 (2024-02-20)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20331 Increase +8 124244 Increase +11098 1 Steady +0 714 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 621 Increase +1 8527 Increase +2 6 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2218 Increase +93 18688 Increase +228 1158 Positive decrease −68 103 Positive decrease −1758 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1220 Steady +0 1230 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 300 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය