<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස පුර දසවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 19 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:25 (2024-02-19)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 13:15 (2024-02-18)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20313 Increase +1 113049 Increase +189 1 Steady +0 714 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 619 Increase +1 8515 Increase +8 6 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2212 Steady +0 18441 Increase +1 281 Positive decrease −29 76 Positive decrease −5 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1220 Steady +0 1230 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 300 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය