<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස පුර අටවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 17 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:26 (2024-02-17)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 11:31 (2024-02-16)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20289 Increase +3 112647 Increase +10 1 Steady +0 714 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 617 Increase +3 8505 Increase +28 6 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2212 Increase +3 18386 Increase +3 311 Steady +0 77 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1220 Steady +0 1230 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 300 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය