<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස පුර තියවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 12 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:27 (2024-02-12)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 08:24 (2024-02-12)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20265 Increase +2 112356 Increase +247 1 Steady +0 711 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 611 Increase +1 8415 Increase +2 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2209 Steady +0 18243 Steady +0 479 Steady +0 77 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1199 Steady +0 1209 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 300 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය