<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස පුර පෑළවිය නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 10 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:27 (2024-02-10)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 06:44 (2024-02-10)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20260 Increase +21 111915 Increase +33 1 Steady +0 708 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 609 Increase +1 8411 Increase +2 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2209 Steady +0 17843 Increase +2 815 Positive decrease −5 83 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1199 Steady +0 1209 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 300 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Increase +8 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය