<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස අව විසේනිය නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 31 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:28 (2024-01-31)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 21:48 (2024-01-30)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20194 Increase +4 110992 Increase +9 1 Steady +0 709 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 597 Increase +1 8355 Increase +10 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2209 Steady +0 16729 Increase +27 795 Positive decrease −1039 113 Positive decrease −6 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1195 Steady +0 1205 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 395 Increase +7 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 270 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 246 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය