<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස පුර සතවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 17 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:26 (2024-01-17)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 10:32 (2024-01-16)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20115 Increase +1 109771 Increase +55 1 Steady +0 711 Negative increase +2 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 562 Increase +2 8156 Increase +14 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2178 Increase +3 13338 Increase +461 115 Negative increase +2 138 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1195 Steady +0 1205 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 352 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 270 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 227 Increase +33 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය