<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ උඳුවප් මස අව දසවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 06 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:23 (2024-01-06)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 01:21 (2024-01-06)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20099 Increase +5 108535 Increase +124 1 Steady +0 684 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 549 Increase +1 8070 Increase +2 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2168 Steady +0 12850 Increase +380 307 Negative increase +167 137 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1181 Steady +0 1191 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 227 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 190 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය