<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ උඳුවප් මස අව පෑලවිය නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 28 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:19 (2023-12-28)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 18:22 (2023-12-27)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20073 Increase +3 107491 Increase +81 1 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 540 Increase +2 8048 Increase +4 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2125 Increase +4 12111 Increase +4 104 Steady +0 213 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1180 Increase +2 1190 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 338 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 216 Increase +6 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 185 Increase +4 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය