<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ උඳුවප් මස පුර දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 24 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:17 (2023-12-24)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 14:48 (2023-12-23)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20064 Increase +1 107181 Increase +72 1 Steady +0 680 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 536 Increase +1 8040 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2119 Increase +23 12105 Increase +23 104 Steady +0 212 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1178 Increase +1 1188 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 337 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 210 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 181 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය