<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ උඳුවප් මස පුර සැටවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 18 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:14 (2023-12-18)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 10:16 (2023-12-17)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20058 Increase +5 105855 Increase +8 1 Steady +0 672 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 530 Increase +1 8028 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2089 Increase +1 12067 Increase +1 104 Steady +0 211 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1177 Steady +0 1187 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 337 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 210 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 181 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය